IPO

IPO

Информация за инвеститорите - HR Capital

В изпълнение на поетите ангажименти към акционерите, Съветът на директорите на „Ейч Ар Кепитъл”АД, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 20.07.2022 год., на което ще бъде взето решение за изплащане на дивидент под формата на акции.

Всеки акционер в „Ейч Ар Кепитъл”АД за една притежавана акция от капитала на Дружеството ще получи две нови акции от увеличението на капитала.

Капиталът на дружеството ще бъде увеличен със средства от неразпределени печалби на Дружеството със сума в размер на   6 075 466 лева. Предвижда се издаването на нови 6 075 466 лева обикновени безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1.00 лв. и емисионна стойност 1 лв., които да бъдат разпределени между акционерите, съобразно участието им в капитала на Дружеството, при условията на чл. 197 и чл. 246 ал. 4  от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 3 , чл 16 ал. 2  и чл. 44 ал. 4  от Устава на дружеството.

Решението за увеличение на капитала се взема по реда на чл. 197 от Търговския закон – в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет на Дружеството на ОСА, насрочено за 29.06.2022 год.

Христо Христов
Изпълнителен директор на Ейч Ар Кепитъл АД

——————————————————

Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на “Ейч Ар Кепитъл”АД

В ТРРЮЛНЦ е обявена покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на “Ейч Ар Кепитъл”АД, с код на емисията: BG1100016218 .  Събранието е насрочено за 29.06.2022 год. от 11 часа с място на провеждане гр. София, бул. Княз Александър Дондуков № 82 при следния дневен ред:

1.            Приемане на доклад на Съвета на директорите (СД) за дейността през 2021 г.

2.            Приемане на Годишния финансов отчет (ГФО) за 2021 г.

3.            Приемане на доклада на одитора, проверил и заверил ГФО за 2021 год.

4.            Избор на регистриран одитор, който да провери и да завери ГФО за 2022 г.

5.            Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.

6.            Промени в състава на Съвета на директорите.

7.            Приемане на решение относно финансовия резултат дружеството за 2021 год. – печалба в размер на 4 892 673.69 лева

8.            Приемане на промени в Устава на дружеството

9.          Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на Ейч Ар Кепитъл АД

Поканата и материалите  по предложения дневен ред може да бъдат видяни на интернет страницата на x3News на “Сервиз Финансови пазари” ЕООД: http://www.x3news.com/ и на сайта на дружеството на адрес: https://hr.capital, в секция „Информация за инвеститорите“, достъпна чрез следния линк: https://hr.capital/ipo  

Допълнителна информация акционерите могат да получат на следния електронен адрес: hello@hr.capital 

——————————————————

HR Capital – годишен финансов отчет, 2021:

1. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2021
2. ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР
3. ДЕКЛАРАЦИЯ 1
4. ДЕКЛАРАЦИЯ 2

HR Capital – тримесечен отчет, Q4 2021:

1. МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021
2. МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
3. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
4 .1 ДЕКЛАРАЦИЯ 1
4 .2 ДЕКЛАРАЦИЯ 2
5. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ Q4 2021
6 ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
7 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА “ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ” АД

HR Capital е инвестиционна компания, основана от Христо Христов, която залага на успеха на дигиталната трансформация и дигиталната икономика – български компании и фондове, които създават иновация, технологии и създават визията за едно по-добро бъдеще. HR Capital участва във водещи компании у нас в областта на електронната търговия с хранителни стоки, телемедицината и дигитализацията на здравоопазването, смарт фермерство и земеделски медии, дигиталните услуги и високите технологии.

Освен с инвестиции, HR Capital помага и с развитието на компаниите да достигнат до големи аудитории, с маркетинга и продажбите на техните продукти и услуги, благодарение на силното й медийно присъствие на пазара.

Документи:

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА “ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ” АД

3а) Решение на ОСА на Ейч Ар Кепитъл
3б) Решение на ОСА на Ейч Ар Кепитъл
4. Решение на едноличния собственик на Уеб Финанс
5. Устав под условие
6.Одитиран финансов отчет с бележки от 31.12.2020
7.Междинен финансов отчет с бележки от 30.06.2021
8.Одитиран финансов отчет с бележки от 31.12.2019
9.Прогнозен финансов отчет за за 2021 год.
10.Справка за фин. състояние 30.09.2021
Admission document IPO HR Capital
Правила и описание за провеждане на аукциона