Investors

IPO

Информация за инвеститорите - HR Capital

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Съобщение за корекция:

Със съобщение публикувано в X3News на 09-10-2023 20:16:40 е оповестена информация за новата инвестиция на HRCapital в българската компания за медийни анализи Сенсика Технолоджис ООД.

В изложената информация за дейността на Сенсика Технолоджис ООД е допусната техническа грешка. Посочено е, че компанията “изпрати 2022 г. с оборот от 3 млн. евро”. От Сенсика Технолоджис ООД ни информираха, че текста следва да бъде коригиран на “изпрати 2022 г. с оборот от 3 млн. лева”

Прилагаме коригирано цялото съобщение.

HR Capital направи нова инвестиция в българската компания за медийни анализи Сенсика Технолоджис ООД.

Повече за компанията:

Платформата предоставя данни от интернет страници, блогове, форуми, социални мрежи, радио, ТВ и печатни медии, които се обработват и анализират чрез AI модели и алгоритми. Sensika е многофункционално софтуерно решение, проектирано и създадено специално да осигури глобален и национален 360° медиен мониторинг и анализ в реално време във всички медийни канали. Тя предоставя всички необходими инструменти, интеграции и технологии за достъп и търсене на критична информация, нейния анализ, бързо известяване и репортинг. Крайният потребител е надеждно оборудван за мониторинг на репутацията и теми от висок интерес, ранно откриване на кризи, профилиране на дискусии в социални мрежи, анализ на трендове, геополитически анализ и много други. Потребителите имат достъп до платформата през уеб и мобилно приложение.

Сред големите предимства на Sensika е, че се работи с информация в реално време, с минимално забавяне от 15 минути, и огромен брой източници на над 150 езика. Само в България платформата взима информация от 12 хил. сайта. Тези възможности на технологията й помагат да изпрати 2022 г. с оборот от 3 млн. лева. През 2022 г. Sensika набира 1 млн. евро. Свежият капитал помага на компанията да подобри аналитичния си отдел и да внедри нови технологии, включително и интеграция с ChatGPT за обобщаване на анализи.

С нарастващите обеми от информация онлайн и с напредването на технологии за разпространяване на неверни твърдения решения като това на Sensika стават все по-важни. Корпорациите искат да пазят репутацията си, а правителствата – да знаят какви са обществените нагласи към тях, преди да стъпят на чужда територия.

Настоящото представлява вътрешна информация по смисъла на чл.17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент 596/2014 на ЕП и на Съвета. Същото се оповестява и на интернет страницата на Eйч Ар Кепитъл АД https://hr.capital/ipo/

Христо Христов

Изпълнителен директор на Ейч Ар Кепитъл АД

Ейч Ар Кепитъл АД-София представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2023г. 

Документи:

1. Междинен Финансов Отчет към 30.06.2023г.
2. Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
3. Доклад за дейността към 30.06.2023 г.
4. Декларации от отговорните лица
5. Декларации от отговорните лица


24.08.2023 г. 

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

На проведеното на 23.08.2023 г. извънредно Общо събрание на акционерите на „Ейч Ар Кепитъл“ АД, с код на емисията: BG1100016218, беше направена следната промяна в състава на съвета на Директорите:

• Освободен е Веселин Юлиянов Балджиев като член на Съвета на директорите.
• Избран е нов член на Съвета на директорите на Дружеството – Йонко Данчев, с мандат – до изтичане мандата на настоящия СД, а именно до 14.10.2026 г.

Христо Христов
Изпълнителен директор на Ейч Ар Кепитъл АД

Прикачени файлове:

1. Съобщение 
2. Протокол от Общото събрание на акционерите 
3. Протокол от Общото събрание на акционерите – Приложение 1 
4. Протокол от Общото събрание на акционерите – Приложение 2
5. Упражнени гласове чрез представители


24.08.2023 г. 

Покана за онлайн среща с инвеститори на Ейч Ар Кепитъл АД

Ръководството на Ейч Ар Кепитъл АД планира да проведе неформална среща с акционерите от типа “Питай ме всичко” на 01.09.2023 г. от 12:00 ч. 

На нея ще може да се запознаете с плановете на HR Capital, да разберете подробности за компаниите от портфолиото ни, както и да получите информация от доклада за дейността за второто тримесечие.
Срещата ще се проведе онлайн на 01.09 (петък) от 12:00 ч.
Линк за участие: https://us06web.zoom.us/j/82214123035


—————————————————-

17.07.2023 г.

Ейч Ар Кепитъл АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23-08-2023г. от 11:00 часа в гр. София 1000, бул. Княз Александър Дондуков № 82, при следния дневен ред:

Дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на доклада на Администратора относно степента на изпълнение на KPIs от всеки от членовете от Съвета на директорите за предходния отчетен период – 2022 г., съгласно Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД.
Проект за решение: “ОСА разглежда и приема доклада на Администратора относно степента на изпълнение на KPIs от всеки от членовете от Съвета на директорите за предходния отчетен период – 2022 г., съгласно Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД.”

2. Вземане на решение относно предоставянето на опции и акции на членовете от Съвета на директорите за предходния отчетен период – 2022 г., съгласно изискванията и процедурите, предвидени в Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД.
Проект за решение: “ОСА взема решение относно предоставянето на опции и акции на членовете от Съвета на директорите за предходния отчетен период – 2022 г., съгласно изискванията и процедурите, предвидени в Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД.”

3. Приемане и одобряване на KPIs за всеки от членовете от Съвета на директорите за 2023 г., съгласно Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД.
Проект за решение: “ОСА приема и одобрява KPIs за всеки от членовете от Съвета на директорите за 2023 г., съгласно Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД.”

4. Промени в състава на съвета на Директорите.
Проект за решение: “ОСА освобождава Веселин Юлиянов Балджиев като член на Съвета на директорите. ОСА избира за член на Съвета на директорите на Дружеството Йонко Данчев, гражданин на Австрия, с мандат – до изтичане мандата на настоящия СД, а именно до 14.10.2026 г., като дава изричното си съгласие избрания нов член на Съвета на директорите от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъде прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.”

5. Разни.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929849844.

Прикачени файлове:
1. Материали
2. Дневен ред
3. Покана 

—————————————————–

07.07.2023 г. 

“Ейч Ар Кепитъл” АД публикува Междинен доклад за дейността към 31.03.2023 г.

Документи: 

Междинен доклад за дейността към 31.03.2023 г.

———————————————–

21.06.2023 г. 

Обща информация относно увеличение на капитала

По делото на „Ейч Ар Кепитъл”АД в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ окончателно е вписано увеличението на капитала на Дружеството от 9 113 199,00 (девет милиона сто и тринадесет хиляди сто деветдесет и девет) лева на 9 113 200,00 (девет милиона сто и тринадесет хиляди и двеста) лева чрез издаване на 1 (една) нова привилегирована акция с номинална стойност от 1,00 (един) лев. Новоиздадената привилегирована акция е записана от акционера Христо Георгиев Христов, при условията на чл. 195 от Търговския закон, срещу емисионна стойност в размер на 10,00 (десет) лева. Във връзка с вписаното увеличение на капитала на Дружеството, в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ е обявен и приетият от ОСА изменен Устав на „Ейч Ар Кепитъл”АД, който отразява увеличението на капитала, разпределянето на капитала на два класа акции и правата, предоставени на притежателя на привилегированата акция.
Във връзка с новия клас привилегирована акция е инициирана и процедурата в Централен депозитар за регистриране на нова емисия акции.
Новоиздадената привилегирована акция няма да бъде допусната за търговия на пазар „BEAM“, организиран от БФБ.
Документите, свързани с вписаните в ТРРЮЛНЦ промени в капитала и Устава на “Ейч Ар Кепитъл” АД са налични на интернет страницата на x3News на “Сервиз Финансови пазари” ЕООД: http://www.x3news.com/ и на сайта на дружеството на адрес: https://hr.capital, в секция „Информация за инвеститорите“, достъпна чрез следния линк: https://hr.capital/ipo
Допълнителна информация акционерите могат да получат на следния електронен адрес: hello@hr.capital.

Христо Христов
Изпълнителен директор на Ейч Ар Кепитъл АД

Документи: 

1. Протокол от редовно ОСА, проведено на 19.05.2023
2. Устав
3. Обща информация относно увеличение на капитала

————————————————

13.06.2023 г.

Съобщение:

„Ейч Ар Кепитъл“ АД подписа Анекс към съществуващ Договор за паричен заем от заемодател – свързаното лице с клауза за удължаване на срока за погасяване.

Новият краен срок за погасяване е до 1 година, считано от датата на подписване на Анекса при запазване на всички останали условия – остатък главница 73 хил.лв. / след извършено погасяване в началото на годината на главница в размер на 107 хил.лв. / и годишна лихва в размер на 4%.

Заемът е получен през 2022г. и беше използван за придобиване на нови инвестиции от страна на „Ейч Ар Кепитъл“ АД.
Компанията възнамерява да погаси заема със средства , генерирани в резултат на провежданата инвестиционна политика , в т.ч. дивиденти и реализация на някои инвестиции.

Христо Христов
Изпълнителен директор на Ейч Ар Кепитъл АД

Документа можете да видите тук.

22.05.2023 

Обща информация относно проведеното на 19.05.2023 г. ОСА

На 19.05.2023 г. се проведе редовно ОСА на „Ейч Ар Кепитъл”АД. На събранието присъстваха акционери, представляващи 82,652% от капитала на Дружеството.

С единодушие от представения на събранието капитал, ОСА взе решение капиталът на „Ейч Ар Кепитъл”АД да бъде разпределен в два класа акции и да бъде издаден нов клас привилегирована акция при увеличаване на капитала на Дружеството съгласно чл. 195 от Търговския закон. В тази връзка, отново с единодушие, беше приет Доклада на СД по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон. Единодушно ОСА взе решение капиталът на Дружеството да бъде увеличен на 9 113 200,00 (девет милиона сто и тринадесет хиляди и двеста) лева чрез издаване на 1 (една) нова привилегирована акция с номинална стойност от 1,00 (един) лев, като при условията чл. 195 от Търговския закон, новоиздадената акция бъде записана от акционера Христо Георгиев Христов срещу емисионна стойност в размер на 10,00 (десет) лева. В тази връзка, акционерите единодушно приеха и съответните изменения в Устава, които отразяват увеличението на капитала, разпределянето на капитала на два класа акции и правата, предоставени на притежателя на привилегированата акция.

С единодушие от ОСА бяха приети ГФО на дружеството за 2022 г., Доклада на СД за дейността през 2022 г. и Доклада на одитора, проверил и заверил ГФО за 2022 г.

Единодушно бе прието и решение с част от годишната печалба на Дружеството за 2022 г. да бъде попълнен фонд “Резервен” до 1/10 част от капитала на „Ейч Ар Кепитъл”АД, а остатъкът от печалбата да бъде отнесена като неразпределена печалба на Дружеството.

ОСА единодушно освободи от отговорност за дейността им през 2022 г. членовете на СД и избра одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Изпълнителният директор Христо Христов отговаря на въпроси на акционерите и ги запозна с развитието на инвестициите на Дружеството.

Предстои вписване на промените съгласно приетите от ОСА решения по партидата на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Христо Христов

Изпълнителен директор на Ейч Ар Кепитъл АД

Документи от ОСА: 

1. Протокол 
2. Списък на присъстващите акционери

—————————————————-

28.04.2023 г. 

Ейч Ар Кепитъл АД-София публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31.12.2022г.: 

1. Финансов отчет 
2. Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
3. Одиторски доклад
4. Декларации от отговорните в рамките на емитента лица
5. Декларации от отговорните в рамките на емитента лица

————————————————

18.04.2023 г. 

Покана за участие в редовно Общо събрание на акционерите на “Ейч Ар Кепитъл” АД

Ейч Ар Кепитъл АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 19.05.2023г. от 11:00 часа в гр. София 1000, бул. Княз Александър Дондуков № 82, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за разпределяне на капитала на Дружеството в два класа акции и издаване на нов клас привилегирована акция.
2. Приемане на Доклад на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон относно причините за отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон на част от настоящите акционери (притежатели на обикновени акции) да запишат новоиздадената привилегирована акция при увеличаване на капитала при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличението, както и за обосноваване на емисионната стойност на новата емисия акция от увеличението на капитала на Дружеството под условие.
3. Отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон на част от настоящите акционери в Дружеството (притежатели на обикновени акции) да запишат новоиздадената привилегирована акция при увеличаване на капитала на Дружеството при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличаването на капитала, като новоиздадената акция се запише от определено лице (акционер) на определена цена.
4. Увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нова акция, което да бъде извършено на основание чл. 195 от Търговския закон, а именно: под условие, че новоиздадената акция се запише от определено лице (акционер) на определена цена.
5. Приемане на изменен Устав на Дружеството.
6. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2022 г.
7. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.
8. Приемане на доклада на одитора, проверил и заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.
9. Вземане на решение част от годишната печалба на Дружеството за 2022 г. да бъде използвана за попълване на фонд “Резервен” до 1/10 част от капитала на Дружеството, а останалата част от годишната печалба за 2022 г. да бъде отнесена към неразпределена печалба на Дружеството.
10. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.
11. Избор на регистриран одитор, който да провери и да завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.
12. Разни.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929849844.

Документи:

Протокол с решения на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД
Доклад на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД
Покана за участие в редовно Общо събрание на акционерите на “Ейч Ар Кепитъл” АД
Финансов отчет на “Ейч Ар Кепитъл” АД
Доклад на независимия одитор до акционерите на “Ейч Ар Кепитъл” АД
Устав на “Ейч Ар Кепитъл” АД

——————————————————-

12.04.2023 г. 

Съобщение:

На 11.04.2023 год. Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) се разпореди с 90 000 акции от капитала на Биодит АД (BDT). Делът на Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) продължава да бъде значителен дори и след продажбата – 1 232 273 бр. акции или 8.3152 %, като вследствие на разпореждането е отчетен спад от 0.61 % в акционерното участие на Дружеството.

Среднопретеглената цена по сделката е 1.65 лв.

Разпореждането е в резултат на обичаен процес на ребалансиране на портфолиото на Ейч Ар Кепитъл АД (HRC), продиктувано от желанието за допълнителна диверсификация на инвестициите на Дружеството.

Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) ще продължава да бъде един от основните акционери в Биодит АД (BDT) и за в бъдеще, имайки предвид значимото си участие в акционерната структура и поста на изпълнителния си директор Христо Христов в борда на директорите на производителя на биометрични системи.

Средствата от сключената сделка ще бъдат използвани за други инвестиционни алтернативи с оглед подобрените условия за инвестиране в бързорастящи компании и значително спадналите им оценки в резултат от настоящата макроикономическа ситуация.

Христо Христов

Изпълнителен директор на Ейч Ар Кепитъл АД

Вижте документа тук.

————————————————–

06.04.2023 г. 

Съобщение:

„Ейч Ар Кепитъл“ АД подписа Анекс към съществуващ Договор за паричен заем от заемодател – свързаното лице с клауза за удължаване на срока за погасяване.

Новият краен срок за погасяване е до 1 година, считано от датата на подписване на Анекса при запазване на всички останали условия – главница 800 хил.лв. и годишна лихва в размер на 4%.

Заемът е получен през 2022г. и беше използван за придобиване на нови инвестиции от страна на „Ейч Ар Кепитъл“ АД.

Компанията  възнамерява да погаси заема със средства , генерирани в резултат на провежданата инвестиционна политика , в т.ч. дивиденти и реализация на някои инвестиции.

Христо Христов

Изпълнителен директор на Ейч Ар Кепитъл АД

Вижте документа тук.

—————————————————-

22.03.2023 г.

Съобщение:

„Ейч Ар Кепитъл“ АД подписа Анекс към Договора за продажба на 7% от капитала на “ЛЕКСО” АД с ЕИК 204839329 с клауза за удължаване на срока за окончателно плащане по договора.

Притежаваните от Дружеството 3 640 броя привилегировани, поименни, налични акции, всяка от които с право на глас и номинална стойност от 1 лев , се продават за сума в размер на 120 000 лв. Част от сумата – 50 000 лв. е заплатена през 2022 г. при подписване на договора за продажба. Новият краен срок за заплащане на остатъка ( 70 000 лв.) е 31.12.2023 г.

„Ейч Ар Кепитъл“ АД не възнамерява да променя оценката на инвестицията във финансовите си отчети, която се базира на предположението , че операцията по продажбата ще се реализира на договорената продажна цена и че това е най – доброто и най – ефективно възможно използване на актива.

Христо Христов
Изпълнителен директор на Ейч Ар Кепитъл АД

Документа можете да откриете тук.

—————————————————- 
13.03.2023 г. 

Ейч Ар Кепитъл АД публикува видео запис от проведената на 08.03 неформална среща с акционерите. 

Видеото е достъпно в Discord общността на акционерите на HR Capital тук: https://discord.gg/nKZnfnDb, както и в YouTube тук: https://youtu.be/n4-xF1HMPxw 

————————————————-

02.03.2023 г. 

Покана за онлайн среща с инвеститори на Ейч Ар Кепитъл АД

Ръководството на Ейч Ар Кепитъл АД планира да проведе неформална среща с акционерите от типа “Питай ме всичко”.
Идеята на срещата е да се обсъдят теми около:
• портфолиото,
• плановете на компанията,
• други

В срещата ще участват и представители на 2 от компаниите от портфолиото на HR Capital:
Юлиан Софрониев – Изпълнителен директор на Биодит АД
Иван Александров – Изпълнителен директор на Кънвиниънс АД / eBag.bg /

Срещата ще се проведе онлайн на 08.03 (сряда) от 13:30 ч.
Линк за участие: https://us06web.zoom.us/j/83733432521

———————————————–

28.02.2023 г. 

Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022 г.

Ейч Ар Кепитъл АД-София представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2022г.

Прикачени файлове:

Вътрешна информация *
Декларации от отговорните лица *
Финансов отчет по МСС *
Допълнителна информация *
Междинен доклад за дейността *
Декларации от отговорните лица *
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Допълнителна информация *

——————————————-
22.02.2023 г. 

Съобщение:

“Ейч Ар Кепитъл”АД прекрати предварителен договор за придобиване на 100% от капитала на търговско дружество, чието финализиране беше предвидено за края на 2023 година. 

“Ейч Ар Кепитъл”АД ще получи  изцяло авансово платената сума по предварителния договор.

Христо Христов,
Изпълнителен директор на Ейч Ар Кепитъл АД

Вижте документа тук.
———————————–

19.01.2023 г.

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ ОТ ЛИЦЕ ТЯСНО СВЪРЗАНО С ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА „ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ“ АД АКЦИИ ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

„ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ“ АД, ЕИК 204654533, съгласно чл. 19 от Регламента за пазарната злоупотреба уведомява, че “УЕБ ФИНАНС” ЕООД , юридическо лице тясно свързано с изпълнителният директор на „ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ“ АД и член на Съвета на директорите – г-н Христо Георгиев Христов – е закупило на 17.01.2023 г. (дата на сетълмент – 19.01.2023 г.) общо 2 000 акции с ISIN код BG1100016218 от капитала на дружеството, за който факт дружеството е уведомено на 19.01.2023 г.

С уважение,
Христо Георгиев Христов – изпълнителен директор

Прикачени файлове:
1. Уведомление 1
2. Уведомление 2
3. Уведомлениe 3
4. Съобщение

—————————————-

22.12.2022

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ ОТ ЛИЦЕ ТЯСНО СВЪРЗАНО С ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА „ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ“ АД АКЦИИ ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

„ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ“ АД, ЕИК 204654533, съгласно чл. 19 от Регламента за пазарната злоупотреба уведомява, че “УЕБ ФИНАНС” ЕООД , юридическо лице тясно свързано с изпълнителният директор на „ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ“ АД и член на Съвета на директорите – г-н Христо Георгиев Христов – е закупило на 21.12.2022 г. (дата на сетълмент – 23.12.2022г.) общо 833 акции с ISIN код BG1100016218 от капитала на дружеството, за който факт дружеството е уведомено на 22.12.2022 г.

С уважение,
Христо Георгиев Христов – изпълнителен директор

Прикачени файлове: 

1. Уведомление 1
2. Уведомление 2
3. Уведомление 3
4. Съобщение

—————————————-

20.12.2022 г. 

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета:

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ ОТ ЛИЦЕ ТЯСНО СВЪРЗАНО С ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА „ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ“ АД АКЦИИ ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

„ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ“ АД, ЕИК 204654533, съгласно чл. 19 от Регламента за пазарната злоупотреба уведомява,
че “УЕБ ФИНАНС” ЕООД , юридическо лице тясно свързано с изпълнителният директор на „ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ“ АД и член на Съвета на директорите – г-н Христо Георгиев Христов – е закупило на 16.12.2022 г. (дата на сетълмент – 20.12.2022г.) общо 530 акции с ISIN код BG1100016218 от капитала на дружеството, за който факт дружеството е уведомено на 20.12.2022 г.

С уважение,
Христо Георгиев Христов – изпълнителен директор

Прикачени файлове:
1. Уведомление 1
2. Уведомление 2
3. Уведомление 3
4. Съобщение

——————————————–

19.12.2022 г.

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета: 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ ОТ ЛИЦЕ ТЯСНО СВЪРЗАНО С ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА „ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ“ АД АКЦИИ ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

„ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ“ АД, ЕИК 204654533, съгласно чл. 19 от Регламента за пазарната злоупотреба уведомява, че “УЕБ ФИНАНС” ЕООД , юридическо лице тясно свързано с изпълнителният директор на „ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ“ АД и член на Съвета на директорите – г-н Христо Георгиев Христов – е закупило на 15.12.2022 г. общо 1 718 акции с ISIN код BG1100016218 от капитала на дружеството, за който факт дружеството е уведомено на 19.12.2022 г.

С уважение,
Христо Георгиев Христов – изпълнителен директор

Прикачени файлове:
1. Уведомление 1
2. Уведомление 2
3. Уведомление 3
4. Съобщение

—————————— 

09.12.2022 г. 
Съобщение: 

Ейч Ар Кепитъл АД публикува доклад за дейността, който предоставя обобщена информация за дейността на дружеството към 30.09.2022г.

Докладът е изготвен и приет от Ръководството на Ейч Ар Кепитъл АД на 09.12.2022г. Докладът може да бъде намерен ТУК: Доклад за дейността до 31.09.2022

Дружеството публикува и покана за онлайн среща с инвеститори на Ейч Ар Кепитъл АД:
Ръководството на Ейч Ар Кепитъл АД планира да проведе неформална среща с акционерите от типа “Питай ме всичко”.
Идеята на срещата е да се обсъдят теми около:
• портфолиото,
• плановете на компанията,
• други
Срещата ще се проведе онлайн на 13.12 /вторник/ от 10:00 часа

Линк за участие : https://meet.google.com/dye-tmpf-orj 

Христо Христов
Изпълнителен директор на Ейч Ар Кепитъл АД

————- 

02.09.2022 г.
Друга нерегулирана информация
Съобщение:

Една от инвестициите на Ейч Ар Кепитъл АД, компанията Ейт Инвестмънтс АД, която стои зад платформите Superdoc и Healee, предоставяща високо конфигурируема цифрова здравна технология, обяви на 30.08.2022г., че е събрала 2 милиона долара врамките на seed рунд, воден от Nina Capital, с участието на Calm/Storm Ventures, KAYA VC и съществуващия към този момент инвеститор Илевън Инвестмънтс КДА, за да финансира своята експанзия за развитие на персонализирано решение за телездраве в САЩ.

Ейт Инвестмънтс АД увеличава стойността на собствения си капитал малко над 3 (три) пъти спрямо първоначалния вход на Ейч Ар Кепитъл АД в компанията през 2020 год. вследствие от постигнатата оценка на рунда.

Технологията на Healee позволява на здравните организации бързо да стартират готова инфраструктура за телездраве, цифрово регистриране и планиране, конфигурирани за персонализирани работни процеси и брандиране. Healee набра пазарна инерция в САЩ с над дузина клиенти за по-малко от година.
Настоящите приложения обхващат традиционното здравеопазване, застраховането и фармацевтиката, нишовите услуги в областта на уелнеса, поведенческото здраве, хроничните и палиативните грижи, консултациите с COVID и много други.

Увеличението на капитала е вписано по партидата на Дружеството в Търговския регистър с дата 01.09.2022 год.

———————————————-

30.08.2022 г.

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2022 г.

1. МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 

2. МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 30.06.2022 г.

16.08.2022 г. 

Обща информация относно увеличение на капитала

На 16.08.2022 год.в ТРРЮЛНЦ е вписано увеличаване капитала на Ейч Ар Кепитъл АД със средства от неразпределена печалба на Дружеството със сума в размер на 6 075 466 лева чрез издаването на нови 6 075 466 лева обикновени безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1.00 лв. (един лев) и емисионна стойност 1.00 лв. (един лев). 

Повече информация за това можете да откриете тук: https://hr.capital/corporate/info_16082022/  

Документи: 

1. Обща информация относно увеличение на капитала
2. Протокол от редовно ОСА, проведено на 20.07.2022
3. Актуален Устав


—————————————–

21.07.2022 г. 

Обща информация и документи след проведено ОСА

На 20.07.2022 год. се проведе Извънредно Общо Събрание акционерите на „Ейч Ар Кепитъл” АД, На събранието присъстваха акционери, представляващи 82,055% от капитала на Дружеството.

Повече информация за ОСА можете да откриете тук: 

https://hr.capital/corporate/hr_capital_osa_july2022/ 

Документи от проведеното ОСА на 20.07.2022 г.:

Протокол от Извънредно общо събрание на акционерите на “Ейч Ар Кепитъл” АД (20.07.2022)
Обща информация относно проведеното ОСА (20.07.2022 г.)
Списък на акционерите от “Ейч Ар Кепитъл” АД, присъствали на извънредното ОСА (20.07.2022 г.)

———————————
13.07.2022г.

Документи след проведеното ОСА

Протоколът от Редовното общо събрание на акционерите на “Ейч Ар Кепитъл” АД и Уведомление от Директора на компанията относно промените в състава на Съвета на директорите.

30.06.2022 г. 

Съобщение след проведено Общо събрание на акционерите на HR Capital: 

На проведеното на 29.06.2022 год. ОСА на „Ейч Ар Кепитъл” АД бе взето решение част от печалбата на Дружеството за 2021 год.-сума в размер на 71 424.33 лева (седемдесет и една хиляди четиристотин двадесет и четири лева тридесет и три стотинки) да бъде изплатена под формата на дивидент, който представлява дивидент в размер на 0.023512 лв. за една акция. Дивидентът се разпределя при спазване изискванията за разпределение на печалбата в Търговския закон и Устава на Дружеството. Дивидентът ще се изплаща на акционерите чрез „Централен депозитар”АД в срок от 90 дни от датата на провеждане на ОСА. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на Централен депозитар като акционери в дружеството на 14-я ден след деня на това общо събрание.

Протокол от проведеното общо събрание на акционерите е публикуван ТУК. 

Списък на акционерите, присъствали на Редовното общо събрание на акционерите е публикуван ТУК.

—————————————————————–

В изпълнение на поетите ангажименти към акционерите, Съветът на директорите на „Ейч Ар Кепитъл”АД, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 20.07.2022 год., на което ще бъде взето решение за изплащане на дивидент под формата на акции.

Всеки акционер в „Ейч Ар Кепитъл”АД за една притежавана акция от капитала на Дружеството ще получи две нови акции от увеличението на капитала.

Капиталът на дружеството ще бъде увеличен със средства от неразпределени печалби на Дружеството със сума в размер на   6 075 466 лева. Предвижда се издаването на нови 6 075 466 лева обикновени безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1.00 лв. и емисионна стойност 1 лв., които да бъдат разпределени между акционерите, съобразно участието им в капитала на Дружеството, при условията на чл. 197 и чл. 246 ал. 4  от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 3 , чл 16 ал. 2  и чл. 44 ал. 4  от Устава на дружеството.

Решението за увеличение на капитала се взема по реда на чл. 197 от Търговския закон – в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет на Дружеството на ОСА, насрочено за 29.06.2022 год.

Христо Христов
Изпълнителен директор на Ейч Ар Кепитъл АД

——————————————————

Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на “Ейч Ар Кепитъл”АД

В ТРРЮЛНЦ е обявена покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на “Ейч Ар Кепитъл”АД, с код на емисията: BG1100016218 .  Събранието е насрочено за 29.06.2022 год. от 11 часа с място на провеждане гр. София, бул. Княз Александър Дондуков № 82 при следния дневен ред:

1.            Приемане на доклад на Съвета на директорите (СД) за дейността през 2021 г.

2.            Приемане на Годишния финансов отчет (ГФО) за 2021 г.

3.            Приемане на доклада на одитора, проверил и заверил ГФО за 2021 год.

4.            Избор на регистриран одитор, който да провери и да завери ГФО за 2022 г.

5.            Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.

6.            Промени в състава на Съвета на директорите.

7.            Приемане на решение относно финансовия резултат дружеството за 2021 год. – печалба в размер на 4 892 673.69 лева

8.            Приемане на промени в Устава на дружеството

9.          Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на Ейч Ар Кепитъл АД

Поканата и материалите  по предложения дневен ред може да бъдат видяни на интернет страницата на x3News на “Сервиз Финансови пазари” ЕООД: http://www.x3news.com/ и на сайта на дружеството на адрес: https://hr.capital, в секция „Информация за инвеститорите“, достъпна чрез следния линк: https://hr.capital/ipo  

Допълнителна информация акционерите могат да получат на следния електронен адрес: hello@hr.capital 

——————————————————

HR Capital – годишен финансов отчет, 2021:

1. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2021
2. ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР
3. ДЕКЛАРАЦИЯ 1
4. ДЕКЛАРАЦИЯ 2

HR Capital – тримесечен отчет, Q4 2021:

1. МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021
2. МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
3. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
4 .1 ДЕКЛАРАЦИЯ 1
4 .2 ДЕКЛАРАЦИЯ 2
5. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ Q4 2021
6 ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
7 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА “ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ” АД

HR Capital е инвестиционна компания, основана от Христо Христов, която залага на успеха на дигиталната трансформация и дигиталната икономика – български компании и фондове, които създават иновация, технологии и създават визията за едно по-добро бъдеще. HR Capital участва във водещи компании у нас в областта на електронната търговия с хранителни стоки, телемедицината и дигитализацията на здравоопазването, смарт фермерство и земеделски медии, дигиталните услуги и високите технологии.

Освен с инвестиции, HR Capital помага и с развитието на компаниите да достигнат до големи аудитории, с маркетинга и продажбите на техните продукти и услуги, благодарение на силното й медийно присъствие на пазара.

Документи:

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА “ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ” АД

3а) Решение на ОСА на Ейч Ар Кепитъл
3б) Решение на ОСА на Ейч Ар Кепитъл
4. Решение на едноличния собственик на Уеб Финанс
5. Устав под условие
6.Одитиран финансов отчет с бележки от 31.12.2020
7.Междинен финансов отчет с бележки от 30.06.2021
8.Одитиран финансов отчет с бележки от 31.12.2019
9.Прогнозен финансов отчет за за 2021 год.
10.Справка за фин. състояние 30.09.2021
Admission document IPO HR Capital
Правила и описание за провеждане на аукциона