Обща информация относно проведеното на 20.07.2022 г. ОСА

hrcapital, investment, bulgaria
admin

На 20.07.2022 год. се проведе Извънредно Общо Събрание акционерите на „Ейч Ар Кепитъл” АД, На събранието присъстваха акционери, представляващи 82,055% от капитала на Дружеството.

С единодушие бе прието решение за увеличаване капитала на Дружеството със средства от неразпределена печалба на Дружеството със сума в размер на 6 075 466 лева чрез издаването на нови 6 075 466 лева обикновени безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1.00 лв. (един лев) и емисионна стойност 1.00 лв. (един лев), които да бъдат разпределени между акционерите, съобразно участието им в капитала на Дружеството, при условията на чл. 197 и чл. 246, ал. 4 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 3, чл. 16, ал. 2 и чл. 44, ал. 4 от Устава на дружеството като всеки акционер за една притежавана до момента акция от капитала на Дружеството, получава две нови акции от увеличението на капитала. Размерът на новия капитал ще бъде 9 113 199 лева, изцяло записан и внесен от Акционерите. Акциите от увеличението на капитала са от същия клас акции, като вече допуснатите до търговия на пазар „BEAM“, организиран от БФБ и след като увеличението на капитала бъде вписано в ТРРЮЛНЦ, ще бъде подадено заявление за допускане на акциите от увеличението на капитала за търговия на пазар „BEAM“, организиран от БФБ. Правото да участват в увеличаването на капитала имат лицата, вписани в регистъра на Централен депозитар като акционери в Дружеството на 14-ия ден след деня на настоящото Общо събрание.

ОСА единодушно прие и промяна в Устава на дружеството, която промяна отразява взетото от решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции.

Единодушно бе прието и решение относно Индивидуални цели, поставени за изпълнение от Членовете на Съвета на директорите съгласно Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД.

Протокола с решенията от Редовно общо събрание на акционерите на “Ейч Ар Кепитъл” АД, проведено на  20.07.2022г. може да бъде видян на интернет страницата на x3News на “Сервиз Финансови пазари” ЕООД: http://www.x3news.com/ и на сайта на дружеството на адрес: https://hr.capital, в секция „Информация за инвеститорите“, достъпна чрез следния линк: https://hr.capital/ipo


Допълнителна информация акционерите могат да получат на следния електронен адрес: hello@hr.capital.


Христо Христов
Изпълнителен директор на Ейч Ар Кепитъл АД