Category: Corporate

admin

Уебинар за инвеститори

На 06.03 от 16:00 ч. ще се проведе неформална среща с акционерите от типа “Питай ме всичко”. На нея ще може да се запознаете с плановете на HR Capital, да разберете подробности за компаниите от портфолиото ни, както и да получите информация от доклада за дейността. Линк за участие: https://us06web.zoom.us/j/81236457094

admin

HR Capital публикува доклад за дейността и покана за онлайн среща с инвеститори

Ейч Ар Кепитъл АД публикува доклад за дейността, който предоставя обобщена информация за дейността на дружеството към 30.09.2022г. Основните точки, засегнати в доклада са: 1. Обща информация и предмет на дейност; 2. Преглед на състоянието и дейността на дружеството; 3. Портфолио от компании; 4. Събития след 30.09.2022г. до датата на настоящия доклад – 09.12.2022г.: промени […]

admin

Обща информация относно увеличение на капитала

На 16.08.2022 год.в ТРРЮЛНЦ е вписано увеличаване капитала на Ейч Ар Кепитъл АД със средства от неразпределена печалба на Дружеството със сума в размер на 6 075 466 лева чрез издаването на нови 6 075 466 лева обикновени безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1.00 лв. (един лев) и емисионна […]

admin

Обща информация относно проведеното на 20.07.2022 г. ОСА

На 20.07.2022 год. се проведе Извънредно Общо Събрание акционерите на „Ейч Ар Кепитъл” АД, На събранието присъстваха акционери, представляващи 82,055% от капитала на Дружеството. С единодушие бе прието решение за увеличаване капитала на Дружеството със средства от неразпределена печалба на Дружеството със сума в размер на 6 075 466 лева чрез издаването на нови 6 […]

Andreas Gall

Обща информация относно проведеното ОСА

На 29.06.2022г. се проведе редовното Общо събрание на акционерите на „Ейч Ар Кепитъл” АД, на което присъстваха акционери, представляващи 82,306 % от капитала на Дружеството.  С единодушие бяха приети Годишният финансов отчет на дружеството за 2021г., Доклада за дейността на Съвета на директорите за дейността през 2021г. и Доклада на одитора, проверил и заверил ГФО […]