Обща информация относно увеличение на капитала

admin

На 16.08.2022 год.в ТРРЮЛНЦ е вписано увеличаване капитала на Ейч Ар Кепитъл АД със средства от неразпределена печалба на Дружеството със сума в размер на 6 075 466 лева чрез издаването на нови 6 075 466 лева обикновени безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1.00 лв. (един лев) и емисионна стойност 1.00 лв. (един лев).

Новите акции  са разпределени между акционерите, съобразно участието им в капитала на Дружеството, при условията на чл. 197 и чл. 246, ал. 4 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 3, чл. 16, ал. 2 и чл. 44, ал. 4 от Устава на дружеството като всеки акционер за една притежавана до момента акция от капитала на Дружеството, получава две нови акции от увеличението на капитала.

Размерът на новия капитал е 9 113 199 лева. Акциите от увеличението на капитала са от същия клас акции, като вече допуснатите до търговия на пазар „BEAM“, организиран от БФБ и след като увеличението на капитала вече е вписано в ТРРЮЛНЦ, ще бъде подадено заявление за допускане на акциите от увеличението на капитала за търговия на пазар „BEAM“, организиран от БФБ.

В увеличаването на капитала участват лицата, вписани в регистъра на Централен депозитар като акционери в Дружеството към 03.08.2022 г.- 14-ия ден след деня на провеждане на Извънредното Общо събрание, на което е взето решението  за увеличението.

На 16.08.2022 год.  в ТРРЮЛНЦ е обявен и изменения  Устав на дружеството, като промяната отразява взетото решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции.

Документите, свързани с вписаните в ТРРЮЛНЦ промени в капитала и Устава на  “Ейч Ар Кепитъл” АД могат да бъдат видени на интернет страницата на x3News на “Сервиз Финансови пазари” ЕООД: http://www.x3news.com/ и на сайта на дружеството на адрес: https://hr.capital , в секция „Информация за инвеститорите“, достъпна чрез следния линк: https://hr.capital/ipo

Допълнителна информация акционерите могат да получат на следния електронен адрес: hello@hr.capital.

Христо Христов
Изпълнителен директор на Ейч Ар Кепитъл АД