Обща информация относно проведеното ОСА

Andreas Gall

На 29.06.2022г. се проведе редовното Общо събрание на акционерите на „Ейч Ар Кепитъл” АД, на което присъстваха акционери, представляващи 82,306 % от капитала на Дружеството. 

С единодушие бяха приети Годишният финансов отчет на дружеството за 2021г., Доклада за дейността на Съвета на директорите за дейността през 2021г. и Доклада на одитора, проверил и заверил ГФО за 2021г.

Единодушно бе прието и решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2021г. – печалба в размер на 4 892 673,69 лева. Акционерите гласуваха част от печалбата – сума в размер на 71 424,33 лева да бъде изплатена под формата на дивидент в размер на 0.023512 лв. за една акция. Остатъкът от печалбата – сума в размер на 4 821 249,36 лева ще бъде отнесена като неразпределена печалба на Дружеството.

Също така Общото събрание единодушно прие и промяна в Устава на дружеството относно адреса за провеждане на събранието – в гр. София, избра одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г., освободи от отговорност за дейността им през 2021г. членовете на СД, прие  “Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД”  и реши като член на СД  да бъде освободен Момчил Василев Анастасов, като на негово място избра  Велизар Величков Величков с мандат – до изтичане мандата на настоящия СД -14.10.2026 г.

Изпълнителният директор Христо Христов отговори на въпроси на акционерите и ги запозна с инвестициите на Дружеството, перспективите за тяхното развитие и  планираните нови инвестиции.

Христо Христов
Изпълнителен директор на Ейч Ар Кепитъл АД