HR Capital сключи нов договор за паричен заем

Andreas Gall

Съобщение

Друга нерегулирана информация

Ейч Ар Кепитъл АД сключи нов договор за паричен заем със заемодател свързано лице. Договорена е сума за усвояване в размер до 220 000 лв.  и срок за погасяване до 1 / една / година при годишна лихва в размер на 4% . Заемът ще бъде използван за плащания по договорени инвестиции от страна на компанията и за покриване на текущи разходи.

Ейч Ар Кепитъл АД се утвърди като желан инвеститор и привлича все повече перспективни компании. Това налага да привлечем допълнителен капитал, за да се възползваме от новите възможности. За целта през месец септември предвиждаме увеличение на капитала чрез емитиране на нови акции. Дотогава ще финансираме дружеството чрез заеми, за да се възползваме от възможностите на пазара. 

Христо Христов

Изпълнителен директор на Ейч Ар Кепитъл АД